วิทยุชุมชนคนเมืองลี้

FM 103.75 Mhz. อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

  • lee02
  • lee01

เนื้อหา

ความเป็นมาและความสำคัญ

อำเภอ ลี้เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดลำพูน อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดลำพูนเป็นระยะทาง ๑๐๕ กิโลเมตร พื้นที่ของอำเภอลี้มีเกือบครึ่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน มีพื้นที่รวม ๑,๗๐๑.๙๙ ตารางกิโลเมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเล ๔๐๐ – ๖๐๐ เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงมีลักษณะลาดเอียงต่ำจากทิศใต้ไปสู่ทิศเหนือ อาณาเขตติดต่อด้านทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบ้านโฮ่ง ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอทุ่งหัวช้างและบางส่วนติดต่อกับจังหวัดลำปาง ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอดอยเต่า อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนด้านทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเถิน อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปางและอำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีแม่น้ำที่สำคัญคือ น้ำแม่ลี้ที่เกิดจากขุนเขาในเขตอำเภอทุ่งหัวช้าง ผ่านเข้ามาในเขตอำเภอลี้ไหลผ่านเลยขึ้นไปผ่านอำเภอบ้านโฮ่งและเชื่อมต่อกับ ลำน้ำปิงที่สบลี้ กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง

การคมนาคมจากอำเภอลี้ไปยังจังหวัดลำพูน ใช้เส้นทางหมายเลข ๑๐๖ ถนนพหลโยธินระยะทางประมาณ ๑๐๕ กิโลเมตร ผ่านอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอป่าซาง ซึ่งต้องผ่านภูขาหลายลูกด้วยกัน หากจะเดินทางไปทิศตะวันออกถึงจังหวัดลำปาง ก็จะมีภูเขาขวางกั้นเช่นเดียวกัน เขตรอยต่อที่เรียกว่า “ผาเบ้อ” เป็นเขตรอยต่อระหว่างตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้างกับอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ยิ่งด้านทิศใต้ก็เหมือนมีกำแพงภูเขาขวางกั้นอยู่ นั่น คือ ภูเขาสลับซับซ้อนกันหลายลูก ถนนเส้นทางนี้จึงคดเคี้ยวไปตามไหล่เขา ระยะทางจากอำเภอลี้ถึงอำเภอเถินประมาณ ๕๐ กิโลเมตร แต่เป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวไปมาบนภูเขาเกือบครึ่งต่อครึ่ง
การ ติดต่อสื่อสารค่อนข้างลำบาก ในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีเข้ามาแพร่หลายก็ตาม แต่บางพื้นที่ยังขาดแคลน ไม่สามารถติดต่อกันได้สะดวกเท่าที่ควร บางหมู่บ้านยังไม่มีโทรศัพท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตตำบลก้อ ซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างอำเภอลี้ กับอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก จะไม่สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารได้เลย เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นลำน้ำปิงเหนือเขื่อนภูมิพล มีพื้นที่กว้างไกล
ในการจัดทำวิทยุชุมชนนั้น ใน จังหวัดลำพูนได้มีกลุ่มบุคคลมีการรวมตัวกันจัดทำวิทยุชุมชนขึ้นมาองค์กร หนึ่ง ก่อตั้งในลักษณะชมรมวิทยุชุมชนคนเมืองลำพูน มีกิจกรรมร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในด้านวิทยุกระจายเสียงและมีความพยายาม ชักชวนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆในจังหวัดลำพูนได้เข้ามาร่วมศึกษาและร่วม กิจกรรมด้วยกัน ในอำเภอลี้นั้น ได้มีผู้ที่มีความสนใจและได้ร่วมกิจกรรมกับชมรมวิทยุชุมชนคนเมืองลำพูนโดยมีคุณประสิทธิ์ ภูมาศและคุณศศิประภา อุดชมภูได้มีโอกาสไปเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับวิทยุชุมชน หลังจากนั้นได้มีการประชุมกลุ่มบุคลากรต่างๆในระดับอำเภอ แต่ยังไม่ปรากฏผลชัดเจนมากนัก ต่อ มาได้มีการประชุมประชาคมอีกครั้งหนึ่งในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ได้เชิญผู้นำและตัวแทนแต่ละฝ่ายได้มาร่วมประชุม ณ หอประชุมสถานีตำรวจภูธรอำเภอลี้ โดย ความเห็นพ้องต้องกันของชุมชนในอำเภอลี้ ได้ลงมติจากที่ประชุมประชาคมให้มีการจัดตั้งวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ขึ้นเพื่อ ประโยชน์ในด้านการบริการข่าวสารแก่ชุมชนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพ ซึ่ง วิทยุชุมชนเป็นสื่อสารที่สามารถเข้าถึงชุมชนได้ง่าย สามารถใช้สื่อวิทยุชุมชนให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความลำบาก หรือเป็นการช่วยเหลือทางราชการได้อีกส่วนหนึ่ง ที่ประชุมได้มีการชี้แจงแนวทางในการจัดตั้งวิทยุชุมชนโดยมีคุณกนก มณีวงศ์และคุณประเสริฐ กิติศักดิ์ มาให้ข้อเสนอแนะและจากการอภิปรายร่วมกันอย่างกว้างขวาง จนในที่สุดได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าสมควรที่จะจัดตั้งวิทยุชุมชนขึ้นในลักษณะจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนเมืองลี้ มีการเสนอชื่อคณะกรรมการดำเนินการชั่วคราวขึ้นมาคณะหนึ่ง โดยเสนอให้นายเสน่ห์ จินาจันทร์ เป็นประธานกรรมการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยัง ได้มีการประชาคมเกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งวิทยุชุมชน ซึ่งทีประชุมได้เสนอสถานที่ไว้หลากหลาย ในที่สุดได้กำหนดขอใช้ห้องของสำนักงานเทศบาลตำบลวังดินเป็นห้องส่งออกอากาศ ชั่วคราว
ในปีพ.ศ.๒๕๔๐ ประเทศไทยได้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีลักษณะการปฏิรูปทางการเมืองและส่ง เสริมประชาธิปไตยแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก หัวใจสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ นี้ คือ ข้อความในมาตรา ๔๐ ที่ระบุ เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะ” จากประวัติศาสตร์ของระบบวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย จะเห็นได้ว่าวิทยุกระจายเสียงได้พัฒนามาจากขั้นตอนของการเป็นสื่อของ รัฐ/สื่อสาธารณะ/สื่อระดับชาติเข้ามาสู่การเป็น สื่อธุรกิจ/สื่อเชิงพาณิชย์ และปัจจุบันก้าวเข้าสู่พัฒนาการขั้นสุดท้ายคือเป็นสื่อชุมชน/สื่อท้องถิ่น
คณะกรรมการดำเนินงานชั่วคราว ได้มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งวิทยุชุมชนลอบถามจากผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินการ ได้มีการประชุมสัมมนาผู้แทนองค์กรต่างๆในเขตอำเภอลี้เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวังดิน โดยมีคุณกนก มณีวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ คุณประเสริฐ กิติศักดิ์ ประธานชมรมวิทยุชุมชนจังหวัดลำพูน คุณเจริญ ถา น้อย ประธานจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนบ้านโฮ่ง ได้มาร่วมดำเนินการประชุมสัมมนา ผลจากการประชุมสัมมนาได้สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
๑. สมควรจัดตั้งวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ขึ้นภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยในขั้นตอนแรกนี้ ให้ ขอยืมอุปกรณ์เครื่องส่งพร้อมเสาอากาศจากชมรมวิทยุชุมชนจังหวัดลำพูนมาทดลอง ออกอากาศไปพลางก่อน แล้วประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้รับฟังทราบและขอความร่วมมือในการระดมทุนใน การจัดซื้อเครื่องส่งพร้อมอุปกรณ์เป็นของตนเองต่อไป
๒. สมควร ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาบริจาคอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับวัสดุ สิ่งของที่ต้องใช้ในการจัดรายการออกอากาศของวิทยุ ขอ รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชิญชวนพี่น้อง ประชาชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลในเขตอำเภอลี้ ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนดำเนินการต่อไป
การจัดตั้งวิทยุชุมชนคนเมืองลี้นั้น หลังจากที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหลายครั้ง รวมทั้งได้มีความพยายามได้ไปศึกษาดูงานการจัดรายการของวิทยุชุมชนคนเมืองหละ ปูนและวิทยุชุมชนคนบ้านโฮ่ง ใน ที่สุดได้รับการอนุเคราะห์จากชมรมวิทยุชุมชนจังหวัดลำพูนให้ยืมเครื่องส่ง วิทยุกระจายเสียง ขนาด ๓๐ วัตต์ พร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ เครื่องควบคุมเสียง เครื่องเล่นซีดี ไมโครโฟน เสาอากาศพร้อมสายนำสัญญาณ ซึ่งเมื่อนำมาเพื่อติดตั้งที่สำนักงานเทศบาลตำบลวังดินนั้น ปรากฏว่าการติดตั้งเสาอากาศไม่สามารถติดตั้งได้เนื่องจากสถานที่คับแคบและไม่สะดวกในการติดต่อ ประกอบกับจะมีผลกระทบในด้านต่างๆภายหลัง จึงได้ไปขออนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดพระธาตุห้าดวงโดยได้รับความเมตตาจากพระอนันต์ อา นฺนโท เจ้าอาวาสวัดพระธาตุห้าดวงได้อนุเคราะห์อนุญาตให้ใช้ใต้ถุนวิหารเก้าครูบา เป็นห้องส่งชั่วคราวทำการติดตั้งเครื่องส่งขนาด ๓๐ วัตต์และเสาอากาศสูง ๑๒ เมตร และทำการทดลองออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ มีอาสาสมัครเข้ามาร่วมจัดรายการหลายคนด้วยกัน หลัง จากทดลองออกอากาศไปได้ระยะหนึ่ง ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจติดตามรับฟังอย่างมากมาย จะเห็นได้ว่าวันใดที่ไม่มีการออกอากาศจะมีผู้สอบถามตลอดเวลา ในขณะเดียวกันคณะกรรมการดำเนินงานได้มีการประชุมปรึกษาเพื่อสรรหาอาสาสมัคร เข้ามาจัดรายการ ผู้ควบคุมเสียงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ รวมทั้งวางแผนในการจัดทำผังรายการให้มีความเหมาะสม
ในการทดลองออกอากาศนั้น ได้พยายามกำหนดรายการที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของชุมชนและมีความหลาก หลายทั้งสาระความรู้และการบันเทิง ซึ่ง ได้มีอาสาสมัครเข้ามาจัดรายการรวมทั้งผู้แทนของภาครัฐและส่วนราชการต่างๆ ลักษณะของการจัดรายการส่วนใหญ่จะเป็นการจัดเพลงตามคำขอเป็นส่วนใหญ่ จนต่อมาจึงได้ดำเนินการจัดอบรมผู้จัดรายการและผู้ควบคุมเสียงรุ่นที่ ๑ มีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ ๕๐ คน และได้กำหนดผังรายการให้มีความชัดเจนขึ้น กำหนดสัดส่วนในด้านการนำเสนอสาระความรู้และการบันเทิง พร้อมทั้งรูปแบบการนำเสนอให้มีความหลากหลาย มุ่งเน้นในด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา สืบ สานภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน รวมทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมืองส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
เมื่อดำเนินการทดลองออกอากาศได้เกือบ ๔ เดือน ปรากฏว่าทางชมรมวิทยุชุมชนจังหวัดลำพูนมีความจำเป็นที่จะต้องขอเครื่องส่ง คืนเพื่อไปขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป คณะกรรมการดำเนินงาน อาสาสมัครและสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ จึงได้ประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อระดมทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเป็นของตนเอง ประกอบกับพระอาจารย์อนันต์ อานนฺโท เจ้าอาวาสวัดพระธาตุห้าดวง ได้ดำเนินการก่อสร้างตู้ยามตำรวจที่บริเวณทางเข้าวัดและเพิ่มเติมให้มีห้องส่งวิทยุชุมชนด้วย โดยให้ชื่อว่า “อาคารชัยยะวงศานิมิต” ที่ประชุมได้ตกลงจัดงานทำบุญอาคารและทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อหาทุนในการดำเนินการ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๗ ด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ประชาชนทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพและครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขตอำเภอลี้ ปรากฏว่าได้รับเงินบริจาคร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕๑,๕๖๑.๕๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) และได้รับบริจาควัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในห้องส่งอีก รวมมูลค่า ๕,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องส่งและอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมทั้งเสาอากาศและสายนำสัญญาณ ดำเนินการออกอากาศตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ต่อมาคณะกรรมการดำเนินงานก่อตั้งวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ได้พิจารณาว่า การดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานชั่วคราวนั้น สมควร ที่จะขอจดทะเบียนในรูปแบบของสมาคม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นนิติบุคคลในการ ที่สมาคมจะทำนิติกรรมใดๆกับองค์กรต่างๆในอนาคต จึงได้ยื่นคำขอประกอบหลักฐานและเอกสารต่างๆ ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๘ โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้”มีคณะกรรมการบริหารจำนวน๑๕ คนปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ทั้งสิ้น ๙๐ คน

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ชุดที่ ๑
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ปีพ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๐
๑. นายเสน่ห์ จินาจันทร์ นายกสมาคม
๒. นายประสิทธิ์ ภูมาศ อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑
๓. นางศิริประภา อุดชมพู อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๒
๔. นางสุภาพ ตะยะพงษ์ นายทะเบียน
๕. นายสุทัศน์ วงศ์ชัย ผู้ช่วยนายทะเบียน
๖. นายชาญ กันชูลี ประชาสัมพันธ์
๗. นายถาวร จักรแก้ว ประชาสัมพันธ์
๘. นายจะเด็ด ร้องเสียง ประชาสัมพันธ์
๙. นายสมนึก ทาปัญญา ปฏิคม
๑๐. นายสุทัศน์ ไชยวงศ์ ปฏิคม
๑๑. น.ส.ทัศนีย์ ต๊ะสินธุ ปฏิคม
๑๒. นายประสิทธิ์ ศะริจันทร์ เหรัญญิก
๑๓. นายศักดิ์ชัย ปัญญา ผู้ช่วยเหรัญญิก
๑๔. นางนงนุช ใจอ่อน เลขานุการ
๑๕. นายชินดนัย ใจอ่อน ผู้ช่วยเลขานุการ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ชุดที่ ๒
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๒
๑. นายเสน่ห์ จินาจันทร์ นายกสมาคม
๒. นายประสิทธิ์ ภูมาศ อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑
๓. นายถาวร สามภูศรี อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๒
๔. นายวิลาส จุ้มเขียว นายทะเบียน
๕. นางราตรี สัตยารัฐ ผู้ช่วยนายทะเบียน
๖. ส.ท.พรพิพัฒน์ สามภูศรี ประชาสัมพันธ์
๗. นายเกรียงไกร ดวงแก้ว ประชาสัมพันธ์
๘. นายจะเด็ด ร้องเสียง ประชาสัมพันธ์
๙. นายสุพรรณ คำแก้ว ปฏิคม
๑๐. นางมาลี อินต๊ะเทพ ปฏิคม
๑๑. นายธีรชัย พัฒนหทัย ปฏิคม
๑๒. นายศักดิ์ชัย ปัญญา เหรัญญิก
๑๓. นางอรภาวรรณ์ ไชยวงศ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
๑๔. นายตระการชัย ธรรมานุวงศ์ เลขานุการ
๑๕. นางสาวจรรยา ยะบุญธง ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ชุดที่ ๓
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๔
๑. นายบพิตร อินต๊ะขวา นายกสมาคม
๒. สท.พรพิพัฒน์ สามภูศรี อุปนายกสมาคม คนที่ ๑
๓. นายถาวร สามภูศรี อุปนายกสมาคม คนที่ ๒
๔. นายธงไทย แสนนรินทร์ กรรมการและนายทะเบียน
๕. นายนนทกานต์ แสนแก้ว กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
๖. นางมาลี อินต๊ะเทพ กรรมการและปฏิคม
๗. นายเจริญ แก้วเงิน กรรมการและปฏิคม
๘. นางพวงทอง ณ เชียงใหม่ กรรมการและปฏิคม
๙. นายสำเริง ทวัฒน์ กรรมการและประชาสัมพันธ์
๑๐. นายกฤษฎา เทวี กรรมการและประชาสัมพันธ์
๑๑. นางอชิตา เถินบุรินทร์ กรรมการและประชาสัมพันธ์
๑๒. นางอรภาวรรณ์ ไชยวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก
๑๓. นายวิธวิทย์ อ้ายมูล กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
๑๔. นางอรภา แสนเพ็ญ กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางสาวจรรยา ยะบุญธง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ นายกฤษฎา เทวี ได้ส่งหนังสือขออนุญาตลาออกจากคณะกรรมการและประชาสัมพันธ์ของสมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ โดยให้เหตุผลว่า ต้องไปทำงานประจำที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไม่สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯได้พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการลาออกของนายกฤษฎา เทวี ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนมีคณะกรรมการ ดังนี้
๑. นายบพิตร อินต๊ะขวา ผู้อำนวยการสถานี
๒. นางมาลี อินต๊ะเทพ กรรมการ
๓. นายเจริญ แก้วเงิน กรรมการ
|๔. นายวิธวิทย์ แก้วมูล กรรมการ
๕. นายสำเริง ทวัฒน์ กรรมการ
๖. นายธงไทย แสนนรินทร์ กรรมการ
๗. นางอรภาวรรณ์ ไชยวงศ์ เจ้าหน้าที่จัดรายการ
๘. นายนนทกานต์ แสนแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
๙. นายศักดิ์ชัย ปัญญา เจ้าหน้าที่เทคนิค
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ชุดที่ ๔
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๕๔ - ปัจจุบัน

๑. นายเสน่ห์ จินาจันทร์ ที่ปรึกษา
๒.นายบพิตร อินต๊ะขวา ที่ปรึกษา
๓. นายประสิทธิ์ ภูมาศ ที่ปรึกษา
๔. นายศักดิ์ชัย ปัญญา ที่ปรึกษา
๕. นายกนก มณีวงศ์ ที่ปรึกษา
๖. นายธีรชัย พัฒนหทัย นายกสมาคม
๗. น.ส.ทัศนีย์ ต๊ะสินธุ อุปนายกสมาคม คนที่ ๑
๘. นายมงคล เทพปัน อุปนายกสมาคม คนที่ ๒
๙. นายธงไทย แสนนรินทร์ กรรมการและนายทะเบียน
๑๐. นายสมบูรณ์ แก้วมณี กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
๑๑. นางราตรี สัตยารัฐ กรรมการและปฏิคม
๑๒. นางนิตยา พูลเกษม กรรมการและปฏิคม
๑๓. นายปรีชา ใจเรือง กรรมการและปฏิคม
๑๔. น.ส.จิตติมา ปิยะอนันตระกูล กรรมการและประชาสัมพันธ์
๑๕. นายกฤษฎา วงศ์ไข่ กรรมการและประชาสัมพันธ์
๑๖. นายมีสิทธิ์ แก้วนับภา กรรมการและประชาสัมพันธ์
๑๗. นางนิพันธ์ วุฒิชาติ กรรมการและเหรัญญิก
๑๘. นายอวน อินต๊ะนนท์ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
๑๙. น.ส.อาภากร ปัญโญ กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นายชาญ กันชูลี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ