ความเป็นมาของวิทยุชุมชนคนเมืองลี้

   

วิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยการรวมตัวของกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่อำเภอลี้ โดยการริเริ่มร่วมกันกับอาจารย์ประสิทธิ์  ภูมาศและคุณศิริประภา  อุดชมพู ประมาณ 30 กว่าองค์กร เช่นกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มหมอเมือง เครือข่ายผู้ติดเชื้อ เครือข่ายผู้พิการ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มเกษตรกร องค์กรศาสนา องค์กรภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประชุมประชาคมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรอำเภอลี้ โดยมีคุณกนก มณีวงศ์ พ่อหลวงประเสริฐ  กิติศักดิ์จากชมรมวิทยุชุมชนจังหวัดลำพูน รณรงค์เชิญชวนให้ร่วมกันจัดตั้งเพื่อการเข้าถึงสื่อของภาคประชาชน จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ รวมทั้งนำเสนอสิ่งที่ดีๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วม แจ้งข่าวร้ายกระจายข่าวดี สาระที่เป็นประโยชน์ของชุมชน

วัตถุประสงค์ วิทยุชุมชนคนเมืองลี้

1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนตรงตามความต้องการทั้งทางด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี

 

2.เพื่อช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความต้องการและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความคิดในการแก้ปัญหาชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

 

จรรยาบรรณ วิทยุชุมชนคนเมืองลี้

๑. ต้องธำรงและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเลื่อมใสและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

๒. ต้องเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความรัก ความเข้าใจ ความสามัคคี ภายในชุมชนของตนและชุมชนอื่น ไม่ก่อให้เกิดการทำลายวิถีชีวิต วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน

๓. เสนอข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนและแต่งเติม ต้องแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นส่วนตัวหรือบทวิเคราะห์โดยเด็ดขาด

๔. ไม่เสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใดๆที่อาจเป็นเครื่องมือของนักธุรกิจหรือเป็นภัยต่อเศรษฐกิจชุมชน ยกเว้นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers