จรรยาบรรณ วิทยุชุมชนคนเมืองลี้

๑. ต้องธำรงและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเลื่อมใสและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

๒. ต้องเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความรัก ความเข้าใจ ความสามัคคี ภายในชุมชนของตนและชุมชนอื่น ไม่ก่อให้เกิดการทำลายวิถีชีวิต วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน

๓. เสนอข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนและแต่งเติม ต้องแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นส่วนตัวหรือบทวิเคราะห์โดยเด็ดขาด

๔. ไม่เสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใดๆที่อาจเป็นเครื่องมือของนักธุรกิจหรือเป็นภัยต่อเศรษฐกิจชุมชน ยกเว้นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

๕. พูดส่อเสียด คำหยาบ เพ้อเจ้อ หรือคำพูดที่เป็นการลบหลู่ดูหมิ่นดูถูกเหยียดหยาม ซึ่งทำให้ผู้อื่นเสียกาย รวมถึงศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อของบุคคลอื่นทั่วไป

๖. ให้ความเสมอภาคในการเสนอข้อมูลข่าวสาร มีความยุติธรรม มีความเป็นกลางทางการเมืองทุกระดับ

๗. ส่งเสริมการเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การศึกษา เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สังคมแบบเอื้ออาทรของชุมชน/ท้องถิ่น

๘. การดำเนินการใดๆต้องคำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญดำเนินรายการโดยมีจิตสาธารณะแบบมีใจเป็นอาสาสมัคร ไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ ไม่แสวงหาผลกำไรทางธุรกิจ ไม่เอื้อประโยชน์เฉพาะส่วนตนหรือพวกพ้อง ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ทันต่อเหตุการณ์และความต้องการของชุมชน แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๙. ธำรงไว้ซึ่งภาษาถิ่น ภาษาไทยที่สุภาพและถูกต้อง

๑๐. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีศีลธรรมประจำใจ ไม่เสพสิ่งมึนเมาใดๆในขณะปฏิบัติหน้าที่ ประพฤติตนให้เป็นที่เคารพรัก ศรัทธาของคนในชุมชน

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers