พิธีเปลี่ยนผ้าครูบาอภิชัยขาวปี ครบรอบมรณะกาล 38 ปี

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นวันครอบรอบมรณะกาลครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี คณะสงฆ์และคณะศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกับจัดงานประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี ครบรอบมรณะกาล ๓๘ ปี ณ วัดพระพุทธบาทผาหนาม ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

     มีพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการทั่วทั้งภาคเหนือพร้อมศรัทธาสาธุชนจากพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศมาร่วมงานอย่างหนาแน่นร่วม 10,000 คน โดยมีการจัดงานระหว่างวันที่ ๑ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ได้ทำการถ่ายทอดเสียงตลอดทั้งวัน เพื่อให้ศรัทธาที่ไม่สามารถเดินทางมาที่วัดได้รับฟังกัน ผ่านคลื้นความถี่ ๑๐๓.๗๕ เมกกะเฮิร์ส และได้นำภาพกิจกรรมมาลงไว้เพื่อให้ศรัทธาสาธุชนได้ร่วมอนุโมทนา

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers