เวทีเสวนาแนวทางการปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ ประกอบด้วย คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้,   ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ,  เครือข่ายสื่อภาคประชาชน   และคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ      สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)      จึงมีความประสงค์จะจัดเวทีเสวนา “แนวทางการปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ”  ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการบูรณาการการเรียนการสอน เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนทางด้านนิเทศศาสตร์ หรือทางด้านการสื่อสาร และประชาชนภายนอกที่ได้รับผลกระทบทางด้านการสื่อสาร มีความรู้ความเข้าใจ เท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย นโยบายสื่อ และมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อตระหนักต่อสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร และส่งเสริมให้สื่อมีจริยธรรมมากขึ้น เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers