พิธีรดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์นักจัดรายการวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชา

วันที่ 30 เมษายน 2558 ได้มีการประกอบพิธีรดน้ำหัวครูบาอาจารย์นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชา ณ วัดปากทางเจริญ อำเภอดอยห่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำของพระครูอภิวัฒนวิกรม(บรรยง   อภิวัฑฒโณ) เจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์-สามเณรที่มาจัดรายการวิทยุแล้วกระจายเสียงไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั้งอำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายและอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

     คณะศรัทธาประชาชนที่รับฟังวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาต่างเดินทางมาร่วมพิธีกันอย่างคับคั่งตั้งแต่ตอนเช้าของวันที่ 30 เมษายน 2558 จวบจนเวลา 13.30 น.ได้เริ่มประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยการไหว้พระสมาทานศีล พระสงฆ์จำนวน 35 รูปเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา ถวายจตุปัจจัไทยธรรม หลังจากนั้นคณะศรัทธาสาธุชนได้เข้ารดน้ำดำหัวตามฮีตฮอยเมืองเหนือ ประเพณีสงกรานต์

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers