วัตถุประสงค์ วิทยุชุมชนคนเมืองลี้

1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนตรงตามความต้องการทั้งทางด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี

 

2.เพื่อช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความต้องการและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความคิดในการแก้ปัญหาชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

 

3.เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อทางวิทยุชุทชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทำให้ชุมชนเห้นคุณค่าและเกิดความตระหนักในความสำคัญของชุมชนและท้องถิ่น

 

4.สร้างจิตสำนึกชุมชนและปลูกฝังความรักท้องถิ่นแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers