การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

    เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 สำนักงาน กสทช.เขต 9 เชียงใหม่และสำนักงาน กสทช.ภาค 3 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับ "แนวปฏิบัติในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ" ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ 

     มีผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 200 คน โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ คสช. หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และในภาคบ่ายได้บรรยายถึงแนวทางปฏิบัติในการออกอากาศด้านการโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

     เป็นที่่น่าสังเกตว่า ส่วนใหญ่แล้วผู้เข้าร่วมประชุมจะเป็นประเภทธุรกิจ สำหรับประเภทบริการชุมชนนั้นมีน้อยสถานี  อาจจะเป็นด้วยเพราะไม่ทราบข่าวการจัดประชุมหรือไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเนื่องด้วยยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ

     ผอ.สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง สำนักาน กสทช. ได้ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต เอกสารหลักฐานต้องครบถ้วน ที่กระบวนการออกใบอนุญาตล่าช้านั้น อาจเป็นเพราะเอกสารไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนประการหนึ่ง และมีผู้ยื่นเอกสารไว้เป็นจำนวนมากประการหนึ่ง เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องมีจำนวนน้อยและต้องคอยให้บริการผู้มาติดต่อที่สำนักการอนุญาตในแต่ละวัน มีผู็ร้องเรียนมาจำนวนมาก จึงอธิบายถึงกระบวนการและปัญหาอุปสรคให้ทราบ ต่อไปอาจจะกระจายออกมาให้สำนักงาน กสทช.เขต รับผิดชอบและใช้ช่องทางระบบออนไลน์ เข้ามาช่วย จะลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา ซึ่งผอ.มณีรัตน์แจ้งว่า หากผู้ประกอบกิจการฯยื่นเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง จะใช้เวลาประมาณ 30 วัน

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers