เชิญสมาชิกสมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ประชุมวิสามัญ

    สมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้จัดประชุมวิสามัญขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ อาคารสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ เวลา 13.00 น.

    ตามที่สมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ และมีการเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่และได้เสนอเอกสารต่างๆเพื่อขอจดทะเบียนเพิ่มเติมกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ทั้งชุดนั้น  นายทะเบียนสมาคมจังหวัดลำพูน แจ้งว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดเดิม จะหมดวาระในวันที่ 1 สิงหาคม 2558  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ข้อ 25 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯเห็นสมควรที่จะจัดประชุดวิสามัญขึ้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ และนำเสนอนายทะเบียนสมาคมจังหวัดลำพูนเพื่อแต่งตั้งต่อไป

    จึงขอเชิญสมาชิกสมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ทุกคนทุกท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ อาคารสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 นเป็นต้นไป

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers