กิจกรรมลานธรรม ลานบุญระดมทุนวิทยุชุมชนคนเมืองลี้

     

ตามที่สมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ได้จัดกิจกรรม "ลานธรรม ลานบุญระดมทุนวิทยุชุมชนคนเมืองลี้" ขึ้นในปีพ.ศ.2558 นั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟังและศรัทธาสาธุชนได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระนักเทศน์จากที่ต่างๆ เป็นเครื่องเตือนสติในการดำรงวิถีชีวิตประจำวัน และเป็นการระดมทุนเป็นค่าใช้จ่ายของสถานี เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ตและค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องส่งต่างๆ โดยได้จากการบูชากัณฑ์เทศน์และการบริจาคจากผู้ฟังและศรัทธาสาธุชน

     ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯและอาสาสมัครนักจัดรายการวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ได้กำหนดให้มีกิจกรรมลานธรรมลานุญระดมทุนวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ตามกำหนดการ ดังนี้

      วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ หน้าสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้

      เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ตกแต่งดาสถานที่และองค์ผ้าป่าสามัคคี
      เวลา 18.00 น. ผู้มาร่วมกิจกรรมร่วมสวดมนต์เย็นและจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนาง
                          เจ้าพระบรมราชินีนาถฯ

      เวลา 20.00 น. การแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูอินทวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอลี้

      เวลา 21.00 น. ถวายกัณฑ์เทศน์และถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers