โครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชนกับกรมประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

    เมื่อวันที่ 15 - 17 กันยายน 2558 ได้มีการจัดอบรมตามโครงการบูรณการความร่วมมือระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชนกับกรมประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

    รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและมีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในปี 2558 - 2567 มีการแก้ไขปัญหาระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น เป็นการเสริมสร้างการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายของภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ระหว่างปีพ.ศ.2558 - 2567 ซึ่งได้มีการอบรมเด็กและเยาวชนตามโครงการอบรมกิจกรรมสร้างสรรค์ DJ Team จำนวน 4 รุ่น 4 ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

     1.เพื่อให้เด็กและเยาวชน/ผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
     2.เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีช่องทางการสื่อสารกับเพื่อนวัยเดียวกัน โดยการฝึกจัดรายการวิทยุ ปลูกฝังแนวคิดให้เด็กไทยตระหนักในคุณค่าของตนเอง รวมทั้งมีวินัยในตนเอง นำไปสู่การลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
     3.สนับสนุนบทบาทในการทำหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมเชิงบวกในวัยรุ่นในวงกว้าง ให้สามารถขยายผล แนวคิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

      ในปี 2559 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินการลงไปในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น โดยจัดสรรงบประมาณลงไปที่จังหวัดละ 70,000 บาท และลงไปที่ท้องถิ่น จังหวัดละ 3 ตำบลละ 50,000 บาท

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers