การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชนในประเทศไทย

      สำนักงาน กสทช. และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เตรียมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชนใน

ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องบางลำพู โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร 

      พระราชบัญญัติองค์จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กำหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดำเนินการเพื่อให้มีแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการ แนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการอนุญาตให้ประกอบกิจการ โดยในส่วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต้องจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ และไม่แสวงกำไรในทางธุรกิจในการประกอบกิจการชุมชนไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของคลื่นความถี่ในแต่ละพื้นที่ของการอนุญาตประกอบกิจการ และให้มีการประกาศให้ใช้ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในประเทศไทย โดยแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ 2555 ได้กำหนดเป้าหมายให้มีการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในประเทศไทย ภายใน 4 ปี

     ดังนั้น กสทช. จึงได้กำหนดกรอบนโยบาย แนวทาง ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในเบื้องต้นได้กำหนดช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน 12 ช่อง (แต่ละเขตบริการ) ทั้งนี้เป็นที่คาดว่ากระบวนการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาในเชิงสังคม เกิดการพัฒนาในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสร้างพลังของชุมชนให้มีสิทธิ์มีเสียงในสังคมมากขึ้น ส่งผลให้คนกลุ่มต่าง ๆ ในท้องถิ่นเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นของการรับข่าวสาร เพื่อบอกเล่าเรื่องราว ความต้องการและอัตลักษณ์ของชุมชนผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ 

       สำนักงาน กสทช. จึงได้ร่วมกับ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union หรือ ITU) โดยร่วมกับองค์การยูเนสโก (UNESO) ทำการศึกษากรอบและแนวทางการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน หรือ ทีวีชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมหากมีการให้ใบอนุญาตประเภทบริการทีวีชุมชนในอนาคต โดยกรอบการศึกษารวมถึง

  1.  กรณีศึกษาบริการทีวีชุมชนในต่างประเทศ
    2.  กรอบการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชนในประเทศไทย
    3.  แนวปฎิบัติและข้อแนะนำสำหรับโครงการนำร่องทดลองการให้บริการทีวีชุมชนในประเทศไทย       
    4.  การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยรวมถึง การประชุมกลุ่มเฉพาะ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และสัมมนา

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers