การประชุมกลุ่มย่อย โทรทัศน์ชุมชน

       เมื่อวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2558 กสทช.พร้อมด้วย ITU ได้จัดประชุมปฏิบัติการกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็นในการก้าวไปสู่โทรทัศน์ชุมชน ณ โรงแรมอมารี ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร 
       ในการจัดประชุมดังกล่าว มีผู็เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน มีผู้บริหารสถานีวิทยุและโทรทัศน์ทั้งของประเทศอเมริกา ออสเตรเลีย อินโดนีเชียและประกาศไทย โดยมีผู้ประกอบการวิทยุกระทจายเสียงประเภทบริการชุมชน นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมประชุม  มีการนำเสนอผลการปฏิบัติการของอเมริกา ออสเตรเลีย อินโดนีเชย ญี่ปุ่นและของประเทศไทย  ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอโมเดลทีวีชุมชนของมหาวิทยาลัยพะเยา (พะเยาทีวีชุมชน) และมูลนิธิสื่อชุมชน อุบลราชธานี จากการที่ได้ทดลองออกอากาศมาแล้ว นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการวิทยุชุมชนได้รับเชิญเข่าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้ด้วย โดยเฉพาะอย่างวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ซึ่งเป็นวิทยุประภทบริการชุมชนโดยแท้จริง ก่อตั้งมาร่วม 11 ปี ดำเนินงานโดยอาสาสมัครที่มีจิตอาสา ไม่มีโฆษณา ไม่แสวงหาผลกำไร ยังสามารถยืนหยัดอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้  ได้มีโอกาสนำเสนอผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers