ความเป็นมาของวิทยุชุมชนคนเมืองลี้

วิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยการรวมตัวของกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่อำเภอลี้ โดยการริเริ่มร่วมกันกับอาจารย์ประสิทธิ์  ภูมาศและคุณศิริประภา  อุดชมพู ประมาณ 30 กว่าองค์กร เช่นกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มหมอเมือง เครือข่ายผู้ติดเชื้อ เครือข่ายผู้พิการ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มเกษตรกร องค์กรศาสนา องค์กรภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประชุมประชาคมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรอำเภอลี้ โดยมีคุณกนก มณีวงศ์ พ่อหลวงประเสริฐ  กิติศักดิ์จากชมรมวิทยุชุมชนจังหวัดลำพูน รณรงค์เชิญชวนให้ร่วมกันจัดตั้งเพื่อการเข้าถึงสื่อของภาคประชาชน จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ รวมทั้งนำเสนอสิ่งที่ดีๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วม แจ้งข่าวร้ายกระจายข่าวดี สาระที่เป็นประโยชน์ของชุมชน

 

ในการประชุมประชาคมครั้งนั้นได้ตกลงร่วมกันที่จะจัดตั้งวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ขึ้น โดยมีการเสนอชื่อคณะกรรมการดำเนินงานเข้ามารับผิดชอบ มีนายเสน่ห์ จินาจันทร์ ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการดำเนินการชั่วคราว หลังจากนั้น คณะกรรมการจึงได้พยายามที่จะศึกษาถึงแนวทางในการดำเนินงานเพราะยังไม่มีความรู้ในเรื่องของวิทยุกระจายเสียง  มีการไปศึกษาดูงานวิทยุชุมชนคนบ้านโฮ่งซึ่งได้ก่อตั้งมาก่อน ชมรมวิทยุชุมชนจังหวัดลำพูนได้มาเป็นพี่เลี้ยงให้การอบรมอาสาสมัครให้สามารถจัดรายการได้ แต่ยังไม่มีเครื่องส่งและอุปกรณ์รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินการเลย ทางชมรมฯได้ให้ยืมเครื่องส่งและอุปกรณ์มาใช้ไปพลางก่อน ซึ่งวัดพระธาตุห้าดวงได้อนุญาตให้ใช้ใต้ถุนวิหารเก้าครูบา เป็นห้องส่งชั่วคราว ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 กระจายเสียงได้รัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร พี่น้องประชาชนเริ่มให้ความสนใจเพราะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีแรกที่ตั้งขึ้น มีกลุ่มประชาชนและเด็กเยาวชนได้อาสาเข้ามาร่วมจัดรายการ ต่อมาเจ้าอาวาสวัดพระธาตุห้าดวงได้ก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นป้อมยามสำหรับตำรวจมาดูแลความปลอดภัย จึงขอเมตตาจากพระคุณเจ้าได้สร้างห้องส่งเพิ่มเติมอีก 1 ห้อง จึงได้ย้ายห้องส่งมาประจำที่อาคารชัยยะวงศานิมิต 

และในปีแรกนั้นได้ทำบุญอาคารและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมทุน ซึ่งได้นำเงินปัจจัยจากการระดมทุนดังกล่าวมาจัดซื้อเครื่องส่งและอุปกรณ์ใหม่แบบประหยัด ต้องเปลี่ยนเสาอากาศซึ่งเป็นเสาเก่าเอามาทาสีใหม่และปรับปรุงใหม่ จนสามารถออกอากาศได้มาตลอดระยะเวลา 9 ปี ด้วยคลื่นความถื่ 103.75 เมกกะเฮิร์ส

 

ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ มีฐานะเป็นนิติบุคคล บริหารงานในรูปแบบองค์คณะบุคคล มีนายเสน่ห์ จินาจันทร์ ทำหน้าที่เป็นนายกสมาคมคนแรก ถัดมามีนายบพิตร  อินต๊ะขวา ทำหน้าที่นายกสมาคมฯ จนมาถึงในปัจจุบันมีนายธีรชัย  พัฒนหทัย ทำหน้าที่นายกสมาคมฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครหลากหลายเข้ามาทำหน้าที่เป็นทั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสถานี  ได้พัฒนาบุคลากรที่อาสาเข้ามาเป็นนักจัดรายการด้วยการอบรมเทคนิคการจัดรายการให้ไปแล้วหลายรุ่น รวมทั้งได้ส่งไปเข้ารับการอบรมในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ ถือว่าเป็นเครือข่ายสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ ขณะเดียวกันต้องเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงและกำหนดแนวทางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกำหนด ให้ถูกต้องตามกฎหมายจนกระทั่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อุปกรณ์และเครื่องส่งเป็นการชั่วคราว และได้ติดตามความเคลื่อนไหวการจัดสรรคลื่นความถี่ของคณะกรรมการกสทช.มาโดยตลอด และได้รับใบอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการชุมชน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เป็นวิทยุที่ไม่มีโฆษณา ไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินงานโดยอาสาสมัคร ไม่มีเงินเดือน ไม่มีค่าตอบแทน เข้ามาทำหน้าที่โดยจิตอาสา

 

จากประสบการณ์ในการจัดรายการทางวิทยุกระจายเสียง ได้รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนผู้ฟังและพยายามนำเสนอสาระที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังด้วยดีตลอดมา ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น ด้านสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานสืบสานศิลปะพื้นบ้านล้านนาร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ ประชาสัมพันธ์งานบุญงานกุศลแก่วัดวาอารามรวมทั้งข่าวสารจากทางราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

เนื่องจากเครื่องส่งและอุปกรณ์ในการกระจายเสียงซึ่งใช้งานมาเป็นเวลานานถึง 8 – 9 ปี ส่งผลให้เกิดการชำรุดเสียหายในอุปกรณ์เครื่องส่ง เสาอากาศ การออกอากาศไม่ชัดเจนและในบางพื้นที่ไม่สามารถรับฟังได้ คณะกรรมการฯจึงได้ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงเครื่องส่งเสาอากาศใหม่เพื่อให้ออกอากาศได้ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบกับทาง กสทช.ได้กำหนดขยายกำลังส่งได้ถึง 500 วัตต์ จึงได้ทำการปรับปรุงเครื่องส่ง เสาอากาศและเปลี่ยนแผงอากาศ สายนำสัญญาณใหม่ สามารถออกอากาศได้ชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายร่วมสองแสนบาท ซึ่งยังค้างชำระอยู่ในบางส่วน

 

โดยปกติแล้วในช่วงตอนเช้าและตอนเย็นของทุกวัน ได้กำหนดให้มีรายการวิถีธรรมประจำวันเพื่อสร้างความตระหนักให้พี่น้องศรัทธาประชาชนผู้ฟังทั้งหลายได้รับฟังธรรมะและสาระดีดีในการดำรงชีวิตประจำวัน จึงได้ร่วมเป็นเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อขาวประชา โดยทำการถ่ายทอดเสียงรายการธรรมะจากสถานีวิทยุชุมชน สภาวัฒนธรรมอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ คลื่นความถี่ 88.75 ร่วมกับเครือข่ายอื่นๆทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและอำเภอเวียงป่าเป่า จังหวัดเชียงราย ส่งผลให้มีผู้ฟังวิทยุชุมชนคนเมืองลี้เพิ่มมากขึ้นและได้มีโอกาสได้ร่วมงานบุญงานกุศลกับท่านพระอธิการบรรยง  อภิวัฒโน เจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญพร้อมกับศรัทธาสาธุชนทั้งหลายในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อขาวประชา และได้มีพระเจ้าพระสงฆ์ – สามเณร ผลัดเปลี่ยนกันมาจัดรายการ สร้างกระแสศรัทธาในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยกุศลเจตนา

 

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ได้เกิดฝนฟ้าคะนอง  ฟ้าได้ผ่าลงบริเวณวัดพระธาตุห้าดวง ส่งผลให้เครื่องส่งและอุปกรณ์ได้รับความเสียหายจากฟ้าผ่าทั้งหมด ไม่สามารถออกอากาศได้ สร้างความตระหนกตกใจแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ที่เกิดเหตุการณ์อันไม่คาดคิดมาก่อน เกิดความเหนื่อยล้าไปหมดที่ต้องมาเจอเหตุการณ์อันไม่คาดคิดมาก่อน คณะกรรมการและอาสาสมัครก็พยายามคิดหาหนทางที่จะแก้ไขปัญหา แต่เนื่องจากไม่มีเงินที่จะไปซ่อมหรือซื้อใหม่เลยเพราะยังติดค้างที่ทำการปรับปรุงครั้งก่อนอยู่  เมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวทราบถึงพระอธิการบรรยง  อภิวัฒโน ท่านได้มีเมตตาสงเคราะห์เป็นเจ้าภาพซ่อมเครื่องส่งให้ 6,000 บาท และตั้งกองบุญซ่อมวิทยุชุมชนอีก 1,000 บาท จึงตั้งสติและร่วมกันเชิญชวนศรัทธาสาธุชนผู้ฟังได้ร่วมกันบริจาคเงินเข้ากองบุญโดยตั้งเป้าหมายไว้ 100 กอง และกำหนดทำบุญถวายทานกองบุญในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 ปรากฏว่าได้มีศรัทธาประชาชนในอำเภอลี้และศรัทธาสาธุชนผู้ฟังวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาจากเชียงใหม่ ลำพูนและเวียงป่าเป้า ได้มาร่วมงานบุญมากมายจนได้รับปัจจัยจากงานบุญครั้งนั้น 107,538 บาท เป็นปรากฎการณ์ที่สร้างความศรัทธาเชื่อมั่นในกุศลเจตนาในการทำบุญทั้งผู้ที่มาร่วมงานบุญและผู้ฟังที่อยู่ทางบ้าน  หลังจากนั้นคณะกรรมการได้ดำเนินการซ่อมเครื่องส่งและจัดซื้ออุปกรณ์บางส่วนให้พอออกอากาศได้ระดับหนึ่ง และพระอธิการบรรยง อภิวัฒโน ได้เมตตากำหนดการที่จะทำบุญเฮียกขวัญและทอดผ้าป่าสืบชาตาหลวงในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังและองค์กรต่างๆที่เห็นความสำคัญได้ร่วมทำบุญในโอกาสครั้งนี้ โดยร่วมบริจาคกองบุญผ้าป่ากองละ 200 บาทหรือตามกำลังศรัทธา ซึ่งหลังจากนั้นคณะกรรมการจะได้พัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพในการออกอากาศให้ศรัทธาสาธุชนได้รับฟังด้วยดีตลอดไป

 

คณะศรัทธาสาธุชนในอำเภอลี้ จึงขอขอบพระคุณพระคุณเจ้าทุกรูปทุกองค์ พระเจ้าพระสงฆ์ สามเณรที่ได้มีเมตตามาร่วมทำบุญในโอกาสครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอธิการบรรยง  อภิวัฒโน เจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญ ที่ได้เมตตาและนำศรัทธาประชาชนมาร่วมงานบุญในครั้งนี้  ขอขอบพระคุณศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังและทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรทุกคนทุกท่าน ทุกหมู่บ้านที่ได้ร่วมกองบุญกองกุศลในโอกาสนี้  ขอขอบพระคุณกลุ่มแม่บ้านทุกหมู่บ้านรวมทั้งนักศีลนักบุญทั้งหลายได้มีกุศลเจตนาได้มาร่วมตั้งโรงทานทั้งน้ำและโภชนาอาหาร ถวายเพลพระและเลี้ยงอาหารแก่ศรัทธาสาธุชนทุกคน

 

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญญาบารมีครูบาเจ้าทั้งสามองค์ อันมีครูบาเจ้าศรีวิชัย ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปีและครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา นักบุญล้านนาแห่งเมืองลี้ พร้อมทั้งปารมีพระธาตุเจ้าห้าดวง พระธาตุเจ้าดวงเดียว และพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ได้ดลบันดาลให้ทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะพละด้วยเทอญ

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers