ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

     สมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ได้ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อาคารสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
     ตามข้อบังคับสมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี ข้อ ๒๔ ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้น ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม นายเสน่ห์ จินาจันทร์ นายกสมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้  เปิดประชุมเวลา 13.30 น.มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และได้มีการบันทึกภาพกิจกรรมดังกล่าว เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่แล้ว ได้มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในสมาคม ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง 

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers