นักศึกษาภาควิชานิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานวิทยุชุมชนคนเมืองลี้

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 คณาจากรย์พร้อมด้วยนักศึกษาภาควิชานิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ได้มาศึกษาดูงานวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ตามโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ "สื่อมวลชนรุ่นใหม่" ประจำปี 2557 ภายใต้ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการวิทนุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกับนักศึกษานิเทศน์ศาสตร์ในฐานะนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจจากประสบการณ์ตรงในการศึกษาดูงาน

       ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ โดยนายธีรชัย  พัฒนหทัย นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและอาสาสมัครนักจัดรายการวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ให้การต้อนรับ และนายเสน่ห์  จินาจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ได้บรรยายสรุปถึงความเป็นมากว่าที่จะมาเป็นวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ในวันนี้ได้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงและดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ของกสทช.จนกระทั่งได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระัจายเสียง ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้เครื่องโทรคมนาคม อนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 

       คณาจารย์และนักศึกษาได้รับฟังการบรรยายสรุปและซักถามประเด็นต่างๆว่าวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการชุมชนในปัจจุบันเหลือน้อยเต็มที แต่วิทยุชุมชนคนเมืองลี้ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2547 และสามารถยืนหยัดอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ได้ก้เพราะความร่วมมือร่วมใจจากผู้ฟังและชุมชนให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา ด้วยการทำบุญทอดผ้าสามัคคี เป็นการระดมทุนและบริจาคค่าไฟฟ้าให้แก่สถานีเป็นประจำทุกเดือน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและหวงแหนวิทยุชุมชนที่อยู่คู่เมืองลี้มาตลอดระยะเวลาร่วมสิบปี ซึ่งในปัจจุบันนี้ออกอากาศตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น. มีรายการทที่หลากหลาย ล้วนแล้วเป็นสาระประโยชน์ต่อชุมชน แจ้งข่าวร้าย กระจายข่าวดี มีการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคล ได้จดทะเบียนกับนายทะเบียนสมาคมจังหวัดลำพูนเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548 มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯจำนวน 15 คน และมีคณะกรรมการของสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้อีก 1 คณะ จำนวน 9 คน รับผิดชอบควบคุมดูแลการออกอากาศในแต่ละวัน ตามจรรยาบรรณของวิทยุชุมชน เป็นวิทยุของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers