อบรมโครงการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตองค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน(พพ.) ร่วมกับศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตองค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์พลังงานในบ้านที่อยู่อาศัยและสำนักงาน ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

     1.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานในอุปกรณ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน เพื่อให้พลังงานจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 และกลุ่มผู้จัดรายการของสถานีวิทยุชุมชน ดีเจและอาสาพลังงาน

     2.เพื่อเพิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการประหยัดพลังงาน การให้ความรู้ การอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์พลังงานทั้งในบ้านอยู่อาศัยและอาคารสำนักงาน

     ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 60 คน การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

     1.ความสำคัญและนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย โดย รศ.ดร.กุลเชษฐ์  เพียรทอง

     2.เศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์พลังงาน โดย อาจารย์ทรงสุภา  พุ่มชุมพล

     3.การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดย ผศ.ดร.อำไพศักดิ์  ทีบุญมา

     4.การอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน โดย ผศ.ดร.อำไพศักดิ์  ทีบุญมา

     5.โครงสร้างอาคารและบ้านพักอาศัยที่ประหยัดพลังงาน โโย อ.ทรงสุภา  พุ่มชุมพล

     6.การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ โดย รศ.ดร.ธนรัฐ  ศรีวีระกุล

 

     นอกจากได้รับฟังการบรรยายจากคณะวิทยากรแล้ว ได้มีการสาธิตโครงสร้างอาคารและบ้านพักอาศัยที่ประหยัดพลังงาน และสาธิตการล้างแอร์ด้วยตนเอง  จากนั้นได้ไปศึกษาดูงานที่สถาบันยวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers