ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

   

สมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ได้ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อาคารสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
     ตามข้อบังคับสมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี ข้อ ๒๔ ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้น ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม นายเสน่ห์ จินาจันทร์ นายกสมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้  เปิดประชุมเวลา 13.30 น.มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และได้มีการบันทึกภาพกิจกรรมดังกล่าว เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่แล้ว ได้มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในสมาคม ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง 

ประชุมการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชน

   

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 กสทช.ได้จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการชุมชน ณ โรงแรมดิเอมเพลส เชียงใหม่ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคการกระจายเสียง การขอรับใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

การประชุมกลุ่มย่อย โทรทัศน์ชุมชน

   

เมื่อวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2558 กสทช.พร้อมด้วย ITU ได้จัดประชุมปฏิบัติการกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็นในการก้าวไปสู่โทรทัศน์ชุมชน ณ โรงแรมอมารี ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร 
ในการจัดประชุมดังกล่าว มีผู็เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน มีผู้บริหารสถานีวิทยุและโทรทัศน์ทั้งของประเทศอเมริกา ออสเตรเลีย อินโดนีเชียและประกาศไทย โดยมีผู้ประกอบการวิทยุกระทจายเสียงประเภทบริการชุมชน

งานทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดพวงคำ

   

เมื่อวันที่ ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกฐินสามัคคีโดยดร.อรรชการ  สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะและคุณแม่มณฑา  เย็นสุขพร้อมด้วยลูกหลาน ได้ทำการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพวงคำ  โดยมีนายณรงค์  อ่อนสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มาทำหน้าที่ประธานแทนรัฐมนตรี ในตอนเช้าเวลา ๐๘.๐๐ น. ขบวนแห่องค์กฐินสามัคคีได้ตั้งขบวนแห่จากบ้านแมุ่บุญยวง  สุยะธฺิ ไปสู่วัดพวงคำ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  มีขยวนช่างฟ้อนจากนักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาและบรรดาศรัทธาสาธุชนได้มารอต้อนรับองค์กฐิน

พิธีหล่อเทียนพรรษามหากุศลอารามห้วยน้ำดั้น ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

   

       เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ และศรัทธาสาธุชนอารามห้วยน้ำดั้น พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชา โดยการนำของพระครูอภิวัฒนวิกรม ได้ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น ณ อารามห้วยน้ำดั้น ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

      ตอนเช้าของวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะศรัทธาประชาชนอารามห้วยน้ำดั้น บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีวิชัย ต่างพากันมาร่วมงานบุญโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งการหล่อเทียนพรรษาในปีนี้ ได้มีการเตรียมตกแต่งดาสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆมาร่วมครึ่งเดือน ตอนเช้ามืด พ่อหมอบุญมี  ชัยสวัสดิ์ เจ้าพิธีกรรมทำการบวงสรวงบอกกล่าวแก่เทพยดาฟ้าดินหลากหลายภาษา เพื่อความเป็นสิริมงคล

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers