เวทีเสวนาแนวทางการปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   

สถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ ประกอบด้วย คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้,   ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ,  เครือข่ายสื่อภาคประชาชน   และคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ      สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

ลานธรรม ลานบุญระดมทุนวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

   

สมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "ลานธรรม ลานบุญ ระดมทุนวิทยุชุมชนคนเมืองลี้" ครั้งที่ ๓ ขึ้นในัวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ลานอนุสาวรีย์สามครูบา เทศบาลตำบลวังดิน โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน มาแสดงพระธรรมเทศนา

ประเพณีการฟังเทศน์มหาชาติ ปี ๒๕๕๘

   

คณะสงฆ์ตำบลลี้พร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนในเขตพื้นที่ตำบลลี้ ได้จัดงานประเพณีฟังเทศน์มหาชาติ(การตั้งธัมม์หลวง) ขึ้นระหว่างวันที่ ๖ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยใช้สถานที่วัดป่าหก หมู่ที่ ๗ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

พิธีเปลี่ยนผ้าครูบาอภิชัยขาวปี ครบรอบมรณะกาล 38 ปี

   

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นวันครอบรอบมรณะกาลครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี คณะสงฆ์และคณะศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกับจัดงานประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี ครบรอบมรณะกาล ๓๘ ปี ณ วัดพระพุทธบาทผาหนาม ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ถ่ายทอดเสียงงานเข้ากรรมรุกขมูลสุสานป่าจี้

   

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 คณะสงฆ์ตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้จัดงานเข้ากรกรมรุกขมูล ณ สุสานป่าจี้ ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 มีพระสงฆ์มาเข้ากรรมรุกขมูลจำนวน 30 รูป ได้ดำเนินการปรับปรุงฌาปนสถาน โดยทำการก่อสร้างโรงเรือนศาลาและปรับปรุงบริเวณให้มีความสะดวก เรียบร้อยโดยการมีส่วนร่วมของศรัทธาประชาชน

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers