การแสดงพระธรรมเทศนาเดือนกุมภาพันธ์๒๕๕๘

   

กิจกรรมลานธรรม ลานบุญ ระดมทุนวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้รับเมตตาจากพระครูอภิวัฒนวิกรม(บรรยง  อภิวัฑฒโณ) เจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มาแสดงพระธรรมเทศนา

อบรมโครงการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตองค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

   

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน(พพ.) ร่วมกับศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตองค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์พลังงานในบ้านที่อยู่อาศัยและสำนักงาน ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

ปาริวาสกรรมวัดพระธาตุห้าดวง2558

   

พระครุอภิวัฒนวิกรม(บรรยง  อภิวัฑฒโณ เจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญ อำเภอดอยหล่อ นำศรัทธาญาติโยมมาร่วมทำบุญตักบาตรงานปาริวาสกรรมวัดพระธาตุห้าดวง เมื่อตอนเช้าวันที่ 18 มกราคม 2558

การแสดงพระธรรมเทศนาเดือนมกราคม ๒๕๕๘

   

กิจกรรมลานธรรม ลานบุญระดมทุนวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ได้เริ่มขึ้นครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งตรงกับเดือน ๔ (เหนือ) ขึ้น ๑๕ ค่ำ(เดือนสี่เป็ง) ได้รับเมตตาจากพระมหาประสิทธิ์  ธฺมมาภินฺนโท เจ้าอาวาสวัดช้างค้ำ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มาแสดงพระธรรมเทศนา  ได้มีศรัทธาสาธุชนในหมุ่บ้านใกล้เคียงได้มาร่วมฟังเทศน์และร่วมทำบุญ ประมาณ ๖๐ คน ทั้งนี้ ได้รับเมตตาจากพระครูอินทวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอลี้และพระครูรัตนสารสุมณฑ์ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอลี้ ได้มาให้กำลังใจและร่วมอนุโมทนา  ได้รับเกียรติจากรตต.เสน่ห์  มะโนจิตต์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลลี้พร้อมด้วยนายประมวล  ธนะแก้ว และนายธำรง หน่อเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลี้มาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกัณฑ์เทศน์

นักศึกษาภาควิชานิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานวิทยุชุมชนคนเมืองลี้

   

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 คณาจากรย์พร้อมด้วยนักศึกษาภาควิชานิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ได้มาศึกษาดูงานวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ตามโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ "สื่อมวลชนรุ่นใหม่" ประจำปี 2557 ภายใต้ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการวิทนุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกับนักศึกษานิเทศน์ศาสตร์ในฐานะนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจจากประสบการณ์ตรงในการศึกษาดูงาน

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers