การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชนในประเทศไทย

   

สำนักงาน กสทช. และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เตรียมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชนใน

ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องบางลำพู โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร 

      พระราชบัญญัติองค์จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กำหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดำเนินการเพื่อให้มีแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการ แนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการอนุญาตให้ประกอบกิจการ โดยในส่วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต้องจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ และไม่แสวงกำไรในทางธุรกิจในการประกอบกิจการ

โครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชนกับกรมประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

   

มื่อวันที่ 15 - 17 กันยายน 2558 ได้มีการจัดอบรมตามโครงการบูรณการความร่วมมือระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชนกับกรมประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมลานธรรม ลานบุญระดมทุนวิทยุชุมชนคนเมืองลี้

     

ตามที่สมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ได้จัดกิจกรรม "ลานธรรม ลานบุญระดมทุนวิทยุชุมชนคนเมืองลี้" ขึ้นในปีพ.ศ.2558 นั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟังและศรัทธาสาธุชนได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระนักเทศน์จากที่ต่างๆ เป็นเครื่องเตือนสติในการดำรงวิถีชีวิตประจำวัน และเป็นการระดมทุนเป็นค่าใช้จ่ายของสถานี เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ตและค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องส่งต่างๆ โดยได้จากการบูชากัณฑ์เทศน์และการบริจาคจากผู้ฟังและศรัทธาสาธุชน

     ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯและอาสาสมัครนักจัดรายการวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ได้กำหนดให้มีกิจกรรมลานธรรมลานุญระดมทุนวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ตามกำหนดการ ดังนี้

      วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ หน้าสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้

      เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ตกแต่งดาสถานที่และองค์ผ้าป่าสามัคคี
      เวลา 18.00 น. ผู้มาร่วมกิจกรรมร่วมสวดมนต์เย็นและจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนาง
                          เจ้าพระบรมราชินีนาถฯ

      เวลา 20.00 น. การแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูอินทวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอลี้

      เวลา 21.00 น. ถวายกัณฑ์เทศน์และถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

เชิญสมาชิกสมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ประชุมวิสามัญ

    สมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้จัดประชุมวิสามัญขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ อาคารสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ เวลา 13.00 น.

    ตามที่สมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ และมีการเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่และได้เสนอเอกสารต่างๆเพื่อขอจดทะเบียนเพิ่มเติมกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ทั้งชุดนั้น  นายทะเบียนสมาคมจังหวัดลำพูน แจ้งว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดเดิม จะหมดวาระในวันที่ 1 สิงหาคม 2558  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ข้อ 25 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯเห็นสมควรที่จะจัดประชุดวิสามัญขึ้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ และนำเสนอนายทะเบียนสมาคมจังหวัดลำพูนเพื่อแต่งตั้งต่อไป

    จึงขอเชิญสมาชิกสมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ทุกคนทุกท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ อาคารสภาวัฒนธรรมอำเภอลี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 นเป็นต้นไป

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers